REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 WE WROCŁAWIU

Świetlica jest integralną częścią szkoły, organizowaną dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole.

I. ZADANIA ŚWIETLICY

1. Świetlica spełnia funkcję opiekuńczą, wychowawczą poprzez realizację następujących zadań:

a) zapewnienie pedagogicznej opieki uczniom w formie zajęć rozwijających ich zainteresowania i

uzdolnienia oraz wspierających ich rozwój,

b) zorganizowanie nadzoru w czasie trwania posiłków,

c) tworzenie uczniom warunków do nauki własnej i rekreacji oraz organizowanie pomocy w nauce,

d) współpraca z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym, szczególnie w przypadku wystąpienia

trudności wychowawczych,

e) utrzymywanie ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami.

2. Opiekę uczniom zapisanych do świetlicy zapewniają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele

wyznaczeni przez dyrektora szkoły w ramach dodatkowych godzin opiekuńczo-wychowawczych

wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela.

II. ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica jest czynna w dniach, w których odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne bądź

wychowawcze oraz w dniach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji roku

szkolnego, zgodnie z potrzebami rodziców.

2. Czas działalności świetlicy zależy od faktycznych potrzeb środowiska w danym roku szkolnym

(najczęściej czynna jest w godzinach od 6.30 do 17.00).

3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia tylko zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania

informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w świetlicy, do jego niezwłocznego odebrania.

4. Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy. Nie podlega opiece

wychowawców dziecko przebywające w szkole, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.

5. Podczas pobytu uczniów w świetlicy organizowane są zajęcia w grupach wychowawczych.

6. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się łączenie grup.

7. Liczebność grupy wychowawczej w świetlicy nie przekracza 25 wychowanków.

8. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy świetlicy oraz planów pracy grup

wychowawczych.

9. Jeżeli uczeń skończył zajęcia i nie został odebrany przez rodziców/opiekunów, a nie uczęszcza do

świetlicy szkolnej, opiekę do momentu przyjścia rodziców/opiekunów zapewnia mu nauczyciel

mający z nim ostatnią lekcję. Jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowe zajęcia dydaktyczne może

wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia.

10. Wychowawca świetlicy ponosi odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przyjścia do

świetlicy. Rodzice (gdy dziecko przychodzi do świetlicy z domu) lub nauczyciel (mający z dzieckiem

ostatnią lekcje) zobowiązani są dopilnować, by dziecko zapisane zgłosiło się do świetlicy.

11. Dziecko przychodzące do świetlicy zgłasza wychowawcy świetlicy swoją obecność.

12. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane

są wpisane do oświadczenia zgłoszenia dziecka do świetlicy.

13. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązani SA do

punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy do godziny 17.00.

  • Trzykrotne nieodebranie dziecka na czas spowoduje skreślenie go z listy uczęszczających do świetlicy szkolnej,
  • W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie powiadomić wychowawcę świetlicy.

14. Wychowanek może opuścić samodzielnie świetlicę po okazaniu wychowawcy pisemnej zgody od

rodzica/opiekunów prawnych dziecka z czytelnym podpisem i datą. Dotyczy to każdorazowego

wyjścia dziecka z zajęć świetlicowych.

15. Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie o samodzielnym powrocie ze świetlicy do domu,

muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy lub opiekunowi pełniącemu dyżur.

16. Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby dziecko nie może opuścić świetlicy.

17. Rodzice lub upoważnione osoby odbierając dziecko zgłaszają ten fakt osobiście wychowawcy

świetlicy.

18. Kierownik świetlicy zastrzega sobie możliwość zmiany przydziału danej klasy, do innej grupy

świetlicowej w pierwszych dniach września, jeżeli zaistnieje taka konieczność, ze względów

organizacyjnych.

19. Każde dziecko uczęszczające do świetlicy ma możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej,

  • O chorobie dziecka i niemożliwości skorzystania z obiadu, rodzic zgłasza osobiście lub telefonicznie do sekretariatu szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem.

20. Przez cały rok uczniów obowiązuje obuwie zmienne.

21. Pracownicy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione

przez uczniów (telefony komórkowe, drogie zabawki, pieniądze itp.).

22. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy fakt ten

zgłasza pisemnie kierownikowi świetlicy.

III. PRAWA I OBOWIAZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

1. Każdy uczeń ma prawo: korzystać z wyposażenia świetlicy (np.: sprzętu sportowego, gier,

zabawek), brać udział w organizowanych zajęciach swojej grupy, korzystać z opieki i pomocy

wychowawców, brać udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez świetlicę.

2. Każdy uczeń w świetlicy ma obowiązek: dbać o czystość i porządek w sali; przychodzić do świetlicy

w obuwiu zmiennym, szanować wyposażenie świetlicy - sprzęt, gry, zabawki, książki, kulturalnie

zachowywać się podczas pobytu w świetlicy, przestrzegać zakazu samowolnego (tj. bez

zezwolenia wychowawcy) opuszczania świetlicy oraz oddalania się od grupy i wyznaczonego

terenu podczas zajęć poza szkołą.

IV. ZASADY OPUSZCZANIA ŚWIETLICY PRZEZ DZIECKO

1.Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę:

  • Samodzielnie, jeżeli: czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z rodzicami, dzień tygodnia, dokładna godzina. Rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy), a dziecko ukończyło 7 lat,
  • Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli: dziecko ukończyło 7 lat jest pisemne upoważnienie od rodzica. Rodzice złożyli pisemne oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach w świetlicy),
  • Odebrane przez osoby upoważnione: poza rodzicami dziecko mogą odbierać ze świetlicy wyznaczone osoby na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych,
  • Na zajęcia dodatkowe, jeżeli: rodzice wyrazili pisemną zgodę na samodzielne wyjścia dziecka ze świetlicy na zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły lub poza nią, podając dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, rodzaj zajęć, dzień tygodnia.

2.O zmianach dotyczących opuszczania świetlicy przez wychowanka rodzice zobowiązani są

informować pisemnie.

3.Wychowawca może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko

będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np.: stan

nietrzeźwości).

4.Życzenie jednego z rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego rodzica musi być

poparte pisemnym oświadczeniem osoby zgłaszającej ten fakt i posiadać podstawę prawną

V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

A. Samowolnego opuszczenia świetlicy przez dziecko

1. W przypadku samowolnego opuszczenia przez dziecko świetlicy i wyjścia poza teren szkoły

wychowawca świetlicy zawiadamia telefonicznie rodziców i dyrektora o tym fakcie, sporządza

notatkę służbową.

2. W przypadku samowolnego opuszczenia przez dziecko świetlicy i przebywania na terenie szkoły

bez opieki wychowawca świetlicy ustala miejsce pobytu dziecka, przeprowadza z nim rozmowę,

sporządza notatkę służbową oraz zawiadamia rodziców i wychowawcę klasy.

3. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy, bez pozwolenia, rozmowę z uczniem

przeprowadza pedagog, wychowawca sporządza notatkę w dzienniku, zawiadamia rodziców i

osobę sprawującą nadzór kierowniczy nad świetlicą.

B. Stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających bezpieczeństwu wychowanków świetlicy

1. W przypadku, gdy zachowanie wychowanka świetlicy zagraża bezpieczeństwu jego lub innych

dzieci wychowawca świetlicy przeprowadza z nim rozmowę, zawiadamia rodziców, wychowawcę

klasy, pedagoga szkolnego. W dzienniku sporządza notatkę służbową.

2. W przypadku powtarzania się takich zachowań pedagog wspólnie z wychowawcami świetlicy i

klasy przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami, opracowują wspólny plan oddziaływań

korygujących. Ze spotkania sporządzają protokół.

C. W Przypadku zniszczenia wyposażenia świetlicy

1. Jeżeli dziecko w sposób celowy zniszczy jakąkolwiek rzecz stanowiącą własność swietlicy szkolnej,

zobowiązany jest do zadośćuczynienia w postaci naprawy lub zakupu zniszczonej rzeczy po

konsultacji i porozumieniu z rodzicami/opiekunami.

REGULAMIN ŚWIETLICY W PIGUŁCE

Ś wietlica jest czynna w dni nauki szkolnej od godz. 6.30 do 17.00

W świetlicy obowiązuje kulturalne zachowanie.

I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość w sali i przed nią.

I nformujemy wychowawcę o każdym wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hętnie włączamy się i uczestniczymy we wszystkich zajęciach.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy słabszym i młodszym kolegom i koleżankom.

J esteśmy zawsze kulturalni i dbamy o piękny język polski.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D bamy o sprzęt świetlicowy, nie niszczymy gier planszowych, zabawek ani innych rzeczy.

O bowiązuje obuwie zmienne, zaś ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.